Meny Lukk

Lover for norsk islandshundklubb

Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006  med senere endringer, senest av 17.03.2012

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den

KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

                §1-1  Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Islandshundklubb, og  forkortes til NIHK.   Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen  juridisk enhet.   Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben  er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser,(med mindre  særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre.   Klubben plikter også å vedta  lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle  motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Islandsk Fårehund.

Klubben har sete og verneting i Oslo.

  §1-2  Formål

 1. Norsk Islandshundklubb har til  formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
 2. Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av  Islandsk Fårehund.
 3. Norsk Islandshundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling  av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder  rasestandard og rasenes sunnhet.
 4. Arrangere godkjente utstillinger og prøver.
 5. Ivareta medlemmenes kynologiske interesse.

§1-3  Definisjoner

Klubbens organer:

 • Årsmøtet.
 • Ekstraordinært årsmøte.
 • Styret.
 • Valgkomite.

Kap 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE

§2-1  Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person  som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på  medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke  avslag til NKKs Appellutvalg.

  §2-2  Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en  grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs  Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før full  kontingenten er betalt.

Styret kan stryke som medlem personer som  skylder kontingent for mer enn ett år.

  §2-3  Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk  Islandshundklubb og Norsk Kennel Klubbs virksomhet samt å følge Norsk  Islandshundklubb og Norsk Kennel Klubbs lover og bestemmelser.

Medlemmene er forpliktet  til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter  seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klubb eller klubben hva  gjelder klubbinternt regelverk.

  §2-4  Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse.

b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende  kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.

c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK.

d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7.

                §2-5  Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubbs lover Kap.7  Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

  §2-6  Æresmedlem

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

 

Kap 3 ORGANISASJON

§3-1  Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og  avholdes hvert år innen utgangen av mars.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig  flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall)  og beslutning om oppløsning av klubben (som krever 3/4 flertall).   I tilfelle av stemmelikhet er forslaget  forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre  vedtaket selv angir noe annet.   Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2  Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt  kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet.  Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle  medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2  representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

  §3-3  Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene  med minst 8 ukers varsel.   Det skal av styret innkalles til ordinært  årsmøte med minst 3 ukers frist.   Innkallingen skal sendes medlemmet direkte,  enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

 • Dagsorden.
 • Årsberetning.
 • Regnskap med revisors beretning.
 • Forslag til kandidater til valgene.   Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet  senest 5 uker før møtedato.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.   Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker  før møtedato.

  §3-4  Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og  dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å  undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning.

d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.

e) Godkjenne budsjett for neste år.

f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.

g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som  er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til  rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er  ikke tillatt.

h) Vedta instruks for organer som oppnevnes  av årsmøtet.

i) Velge:

 • Leder for 2 år.
 • Nestleder for 2 år.
 • Sekretær for 2 år.
 • Kasserer for 2 år.
 • Styremedlem for 2 år.
 • 2 varamedlemmer for 1 år.
 • Revisor med vararevisor for 2 år.
 • Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år,   samt 1 vararepresentanter for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en  funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt for dyremishandling etter  ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles,  benkeforslag er ikke tillatt.   Endringsforslag til saker på dagsorden kan  fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

 

§3-5  Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet,  styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel  sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de  oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på  dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke  tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

 

Kap 4 STYRET m.v.

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

                §4-2  Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer en  halvparten av styremedlemmer er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller  når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene  og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

§4-3  Styrets oppgaver er å

 • lede klubben mellom årsmøtene.
 • avholde årsmøte.
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål.
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet.
 • oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer  for avlsråd, eventuelt redaktør.
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale  NKK-regionen.
 • oppnevne representant til NKKs RS.

 

Kap. 5 ÅRSMØTEVALGTE VERV / KOMITEER   §5-1  Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer,  samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot  og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

  §5-2  Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor.  Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer  med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 DIVERSE BESTEMMELSER   §6-1  Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte  og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes  NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er  bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

  §6-2  Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene  med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk  Kennel Klubbs lover §6-1.

  §6-3  Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾  flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært  årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen  om oppløsning i kraft.   Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et  av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller  midlene NKK.