Meny Lukk

Lover for NIHK

Lover for Norsk Islandshund Klubb stiftet 26.10.1991

Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 26.03.2023
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den [05.07.2023]

Kap. 1 Innledende bestemmelser

1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Norsk Islandshundklubb, og forkortes til NIHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne
som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å
overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben
plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot
disse.
Klubben omfatter rasen Islandsk Fårehund.
Klubben har verneting i Oslo.

1-2 Formål

Norsk Islandshundklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
Bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, hundesport og utviklingen av Islandsk Fårehund.
Norsk Islandshundklubb skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder
skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.
Arrangere godkjente utstillinger og prøver.
Ivareta medlemmenes kynologiske interesse.

1-3 Definisjoner

Klubbens organer:
– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

1-4 Tilknytning og organisering

Norsk Islandshundklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens
lover.
Norsk Islandshundklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal
for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav
på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til
enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Islandshundklubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk
Islandshundklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for
aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

2-2 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:
– Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
– Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
– Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
– Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den
størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

2-4 Disiplinærreaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
Før en sak som gjelder interne konflikter i en klubb/ forbund anmeldes eller behandles som disiplinærsak,
forplikter klubben/ forbundet å søke konflikten løst i NKKs Konfliktutvalg.
Behandling i Konfliktutvalget kan være som digitale møter. Konfliktutvalget kan avvise en sak til behandling
dersom saken klart hører hjemme som disiplinærsak. Dersom Klubber eller Forbund saken vedrører har etablert et
tilsvarende konfliktutvalg kan NKKs Konfliktutvalg rådføre seg med eller overføre behandlingen til dette konfliktutvalget.
Konfliktutvalget skal bestå av minst 3 personer.

2-5 Æresmedlem

Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt.
Disse tildeles hederstegn.

Kap. 3 Organisasjon

3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av Mars måned.
Årsmøtet kan også holdes uten fysisk møte eller ved kombinasjon av fysisk og digitalt møte, herunder ved hjelp av
elektroniske hjelpemidler.
Styret i Norsk Islandshundklubb beslutter hvordan årsmøtet skal gjennomføres.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).
Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke)
under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall
stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer
på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
Blir årsmøtet holdt som digitalt eller i en kombinasjon av digitalt og fysisk møte, skal styret sørge for at det
foreligger systemer som sikrer at lovens krav til årsmøte er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og
stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en
betryggende metode for å autentisere avsenderen. For øvrig gjelder retningslinjer for
avholdelse av digitalt årsmøte fastsatt av NKKs Hovedstyre..
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes (og har
vært medlem i minst 3 uker) har møterett og stemmerett på årsmøtet, uavhengig av om møtet avholdes fysisk
eller helt eller delvis digitalt.
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. Med personlig fremmøte menes også gyldig elektronisk deltakelse
på årsmøtet.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men
ikke stemmerett.

3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-
post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
– Informasjon om digitalt årsmøte og hvordan det skal avholdes dersom styret beslutter at møtet skal avholdes helt eller delvis digitalt.
– Saksliste
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:
– Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
– Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
– Behandle årsberetning
– Godkjenne regnskap med revisors beretning
– Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er
ikke tillatt, på dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent.
bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
– Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
– Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
Velge:
Leder for 2 år.
Nestleder for 2 år.
Sekretær for 2 år.
Kasserer for 2 år.
Styremedlem for 2 år.
2 varamedlemmer for 1 år.
Revisor med vararevisor for 2 år.
Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år.

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for
dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller
tillitsvalgte trekker seg, begrenset til maks to kandidater.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister.
Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.
Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag
til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være
valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

4-1 Styrets myndighet

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig
flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra
styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal
velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

4-3 Styrets oppgaver er å:

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte, herunder i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør.
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
– Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både
revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse
må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller
straks dersom intet er bestemt.

6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i
NKK jf NKKs lover §6-1.

6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært
årsmøte med minst 3⁄4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller
midlene NKK.

6-4 Flertallsdefinisjoner

Simpelt flertall
– Flest stemmer
Alminnelig flertall

– 50 % + 1 av de avgitte stemmer
– Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
– 50 % + 1 av de avgitte stemmer
– Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
– 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
– Blanke stemmer teller
– Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler